Regulamin

 1. Organizatorem szkoleń jest firma Kompleto – Szkolenia i Consulting Rafał Kozłowski, ul. Sokólska 13/9, 15-865 Białystok, NIP: 5423003103.

 2. Wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego lub wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego (plik doc. Lub pdf.) faksem bądź pocztą elektroniczną dostępnego na stronie www.kompleto.pl jest zawarciem umowy.

 3. Organizator po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego przesyła na adres mailowy zawarty w formularzu potwierdzenie i  kopię zgłoszenia. W przypadku nie otrzymania wiadomości należy niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem.

 4. Koszty szkolenia podane w ofercie są kwotami netto, doliczane jest 23% VAT-u. W przypadku zwolnienia z podatku VAT niezbędna jest akceptacja oświadczenia znajdującego się w formularzu zgłoszeniowym.

 5. Organizator najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia, wysyła na adres podany w zgłoszeniu, wiadomość potwierdzającą szkolenie wraz z szczegółowymi informacjami organizacyjnymi. W sytuacji braku jakichkolwiek informacji dotyczących szkolenia należy skontaktować się z Organizatorem.

 6. Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i przesłana poczta tradycyjną lub wysłana na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.

 7. Opłatę za szkolenie należy dokonać zgodnie z wystawioną fakturą na konto Organizatora, w terminie 7 dni od otrzymania faktury lub w innymi przypadku zgodnie z ustaleniami z Organizatorem.

 8. Rezygnację bez poniesienia kosztów za szkolenie można dokonać na 5 dni roboczych przed terminem zawartym w ofercie. W innej sytuacji Organizator obciąży drugą stronę umowy pełnymi kosztami szkolenia.

 9. Organizator dopuszcza zmianę uczestnika z tej samej instytucji na innego, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem szkolenia. O zmianie należy powiadomić Organizatora drogą elektroniczną ze wskazaniem danych nowego uczestnika.

 10. W przypadku, gdy Trener z przyczyn losowych niezależnych od Organizatora, nie będzie mógł poprowadzić szkolenia w podanym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia czyli zmiany terminu szkolenia lub zmiany Trenera. O zmianie terminu lub zmiany Trenera uczestnicy szkolenia zostaną powiadomieni drogą telefoniczną i elektroniczną.

 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni przed jego planowanym terminem z powodu siły wyższej.

 12. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom są objęte prawem autorskim. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie w celach komercyjnych jest zabronione.

Reklamacja

 1. Przysługuje Państwu prawo do złożenia reklamacji dot. usługi szkoleniowej w przypadku, gdy średnia ocen z danej usługi szkoleniowej jest niższa niż 3 punkty w skali 5-cio punktowej na podstawie ankiety ewaluacyjnej oceniającej szkolenie (pod uwagę brane będą oceny wszystkich uczestników szkolenia).

 2. Reklamacje należy zgłasić pisemnie na adres Organizatora (ul. Sokólska 13/9, 15-865 Białystok) lub w formie elektronicznej na adres biura: kompleto@kompleto.pl

 3. Pismo reklamacyjne powinno zawierać nazwę instytucji, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamacje, dane dotyczące szkolenia (nazwa, termin i miejsce jego realizacji), uzasadnienie reklamacji oraz oczekiwania względem Organizatora.

 4. Reklamację należy złożyć niezwłocznie po ukończeniu szkolenia, ale nie później niż 7 dni od zakończenia usługi. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie.

 5. Organizator rozpatrzy reklamację w przeciągu 7 dni od daty otrzymania pisma reklamacyjnego.